O mnie

  • Kategoria: O mnie
  • Opublikowano: środa, 04, styczeń 2017 14:22
  • Odsłony: 3747

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyłam studia socjologiczne oraz Uniwersytetu Warszawskiego, na którym kończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji pomocy społecznej. Przez wiele lat byłam pracownikiem administracji publicznej, pełniłam funkcje  kierownicze, zajmowałam się tworzeniem i organizacją pracy jednostek. Obecnie prowadzę jednoosobową firmę zajmującą się doradztwem organizacyjnym i metodycznym dla pracowników administracji samorządowej, szkoleniami  i coachingiem.

Od 2006 roku jestem stałym współpracownikiem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dla którego prowadzę zajęcia praktyczne ze studentami pedagogiki i pracy socjalnej.

W 2010 roku uczestniczyłam w pracach krajowego zespołu ekspertów projektu 1.19 Rewitalizacja społeczna w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zadaniem mojego zespołu było opracowanie wytycznych i dokumentacji programowej do wdrażania projektów na poziomie lokalnym. Uczestniczyłam również w pracach zespołu eksperckiego ds. opracowania standardów usług dla osób pozostających bez pracy w projekcie 1.18. w ramach Priorytetu I POKL. Obecnie współpracuję z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach kolejnego projektu, którego zadaniem jest animacja środowiska lokalnego oraz promowanie inicjatyw w zakresie tworzenia partnerstw lokalnych i Klubów Integracji Społecznej.

Wykształcenie:

Specjalista II stopnia w zawodzie pracownik socjalny  (Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego  w Lublinie),

Specjalista  organizacji pomocy społecznej (Uniwersytet  Warszawski Wydział Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,  Studia Podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej),

Magister socjologii (Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny, kierunek socjologia o specjalności praca socjalna),

Dyplomowany pracownik socjalny (Policealne Studium Zawodowe w Zamościu).

Publikacje:

System wsparcia na rzecz ofiar przemocy domowej, w: Przeciwdziałanie przemocy - ujęcie interdyscyplinarne (red. Kanios Anna), EMBE PRESS, Lublin 2008;

Interwencja w sytuacjach kryzysowych, w: Praca Socjalna 2/2008, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2008;

Kształtowanie się przestrzeni pracy socjalnej w Polsce w minionym trzydziestoleciu - analiza doświadczeń praktycznych, w: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym (red. Czechowska-Bieluga Marta, Kanios Anna, Adamowska Lucyna), Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010;

Praca socjalna z osobami w kryzysie po utracie zatrudnienia, w: Problemy Społeczne 4/2011, Wydawnictwo AV, Częstochowa 2011;

Kontrakt socjalny w teorii i praktyce, Wydawnictwo AV, Częstochowa 2011.

Dodatkowe uprawnienia:

Certyfikowany specjalista zarządzania projektami,

Certyfikowany specjalista ekonomii społecznej,

Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów Zarządzeniem Nr 123 z 1998 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.